Vedtægter for Fjordquilterne

Fjordquilternes formål er socialt samvær om fælles interesse for patchwork, applikation og quiltning med evt. arrangementer og udstilling for øje. Fjordquilterne mødes hver 14. dag i vinterhalvåret.

Der afholdes generalforsamling hvert år i april måned.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Formandens beretning.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen).
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Simpel stemmeflertal er afgørende, dog kræves til gennemførelse af en vedtægtsændring, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer herfor.

Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, der vælges ved direkte flertalsvalg ved håndsoprækning, under punkt 5 på generalforsamlingen, (eller ved hemmelig afstemning, hvis dette ønskes.)

Fjordquilterne tegnes af lokalgruppens formand eller kasserer.

Lokalgruppen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til lokalgruppens til enhver tid hørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer vælges i ulige år for 2 år ad gangen og i lige år 2 medlemmer for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Der vælges endvidere for et år ad gangen en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Kassereren fører foreningens regnskab. Regnskabsåret går fra 1.4. – 31.3.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårligt senest ved udgangen af september måned. Manglende betaling medfører automatiske udmeldelse af foreningen.
Kontingentet dækker alm. administration ( kuverter, papir, frimærker ol) og kan også være et supplement til betaling af kurser ol. Særlige udgifter i forbindelse med møder med andre grupper kan refunderes efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Ved særlige arrangementer nedsættes evt. et udvalg til dette.

Salg af kopier fra kurser, medlemmerne imellem accepteres ikke af foreningen.

I tilfælde af at foreningen nedlægges, doneres penge og materialer til Lundebjerggård.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 26.04. 2023